Toimitilojen vuokraus:

sami.lindholm@newsec.fi
+358 50 306 4255

Vapaat toimitilat

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kiinteistö Oy Vantaan Aviabulevardi I ja Kiinteistö Oy Vantaan Aviabulevardi II
c/o Newsec Property Asset Management Finland Oy
Osoite: PL 52, 00101 HELSINKI
Sähköposti: toimitilavuokraus@newsec.fi

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakkaista, palveluntuottajista ja muista sidosryhmätahoista kerätyn tiedon avulla kehitämme muun muassa asiakaspalvelua sekä markkinointia. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteeseen liittyvien tiedotteiden ja kyselyjen lähettämiseen, asiakastapahtumista tiedottamiseen, yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa sekä asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään perustuen Rekisteröidyn antamaan suostumukseen, kiinteistön oikeutettujen etujen toteuttamiseen, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa Rekisteröity on osapuolena.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakassuhteen hoitamisen ja asiakkaan sopimuksen täytäntöön panemisen kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisteri sisältää henkilöistä seuraavia tunnistetietoja, mikäli henkilö on ne luovuttanut:

 • etu- ja sukunimi
 • titteli
 • yritys tai yhteisö, jota henkilö edustaa ja tämän yhteystiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tunnistetiedot kuten esim. Vuokralainen, Palveluntuottaja tai Kiinteistövälittäjä
 • henkilön kanssa mahdollisesti tehdyt sopimukset

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisterinpitäjän kanssa solmitusta sopimuksesta tai kontaktoinnin yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti. Tapahtumien ja koulutusten yhteydessä kerätään osallistujatietoja. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä keräämällä tietoa julkisista lähteistä. Henkilöistä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös verkkosivujen kautta.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja ei ole. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa Rekisteröityjen henkilötietoja palveluntuottajille vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyntarkoitusten kanssa. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä on henkilötietojenkäsittelysopimus (data processing agreement, DPA).

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihinsa;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua;
 • vaatia käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista; ja
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen, eikä sille ole muuta perustetta.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Evästeiden käyttö

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa muun muassa sivuston perustoiminnot ja auttaa tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät. Laki vaatii suostumuksen kysymistä evästeiden käyttöön tapauksissa, joilla voi olla vaikutusta käyttäjän yksityisyyteen.

Evästeiden käytön estäminen

Ensimmäisellä vierailulla sinulta kysytään hyväksyntää yksilöivää tietoa sisältävien evästeiden tallentamiseksi.

Voit muuttaa valintaasi jatkossa klikkaamalla sivun vasemmassa alalaidassa olevaa keksi-kuvaketta.

Vaihtoehtoisesti Käyttäjä voi myös selainasetuksissaan määritellä, haluaako hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti.

Google Analytics

Verkkopalveluista kerätään tilastollisia kävijätietoja, johon käytetään Googlen (Google Inc.) toimittamaa Google Analytics -ohjelmaa, joka helpottaa sivuston käytön seurantaa. Google Analytics -palveluun liittyvistä tietosuojakäytännöistä löydät lisätietoja osoitteesta https://policies.google.com/privacy.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.5.2023.